Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych

Od numeru 19 publikacje będą dostępne na nowej stronie funkcjonującej w systemie Open Journal System (OJS).
Zapraszamy na stronę: ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl

Procedura ghostwriting

Procedura ghostwriting oraz guest autorship

 
 1. Autor przedstawia wydrukowany artykuł wraz ze zgodą na jego recenzowanie.
 2. Autor wyraża zgodę na poddanie treści artykułu ocenie technicznej przez specjalistyczne oprogramowanie będące w dyspozycji Redakcji.
 3. Autorowi nadany zostaje numer identyfikacyjny używany do oznaczenia artykułu w celu uruchomienia procesu recenzowania.
 4. Proces recenzowania realizowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów oceniających artykuł wg określonej przez Redakcję procedury.
 5. Treść artykułów oraz recenzji przechowywane są w zasobie Wydziału Nauk Ekonomicznych (podlegają archiwizacji) i są wykorzystywane do procesu ghostwriting.
 6. Autor informowany jest o wynikach recenzji, otrzymuje je do wglądu.
 7. Korespondencja dotycząca uwag do recenzji realizowana jest poprzez Redakcję.
 8. Artykuły posiadające wyliczenia statystyczne dodatkowo są oceniane przez redaktora statystycznego.
 9. Lista recenzentów czasopisma publikowana jest raz w roku.

Autor publikacji zobowiązany jest do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstaniu publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (ghostwriting, guest authorship) będą demaskowane łącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniającej autora.

Wydział Nauk Ekonomicznych

 • ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Telefon: 094 34 39 114
 • Fax. 094 34 39 113
 • Email: wne@tu.koszalin.pl

Politechnika Koszalińska

 • ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
 • Telefon: 94 347-85-00
 • Telefon: 94 342-59-63

Sekretariat Redakcji

 • Karolina Trafny
 • ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Telefon: 94 34 39 203
 • Email: karolina.trafny@tu.koszalin.pl
©2019 Wydział Nauk Ekonomicznych - Politechnika Koszalińska.

Search